تبلیغات
گروه شیمی منطقه 12تهران - جدول میانگین ارزیابی پرسش نامه های تکمیل شده توسط دبیران منطقه 12 تهران
گروه شیمی منطقه 12تهران
اخبار و اطلاعات و تاز ه ها از گروه شیمی منطقه 12 تهران
شنبه 27 آبان 1391

جدول میانگین ارزیابی پرسش نامه های تکمیل شده توسط دبیران منطقه 12 تهران

شنبه 27 آبان 1391

نوع مطلب :

ملاک های عمومی : میانگین از9= 71/7

ملاک های عمومی :میانگین از22=75/16

ملاک های ویژه :میانگین از 3=5/2

میانگین کل از 34=96/26

تعداد دبیران شرکت کننده در نظر سنجی:7