تبلیغات
گروه شیمی منطقه 12تهران - همایش ملی آموزش شیمی
گروه شیمی منطقه 12تهران
اخبار و اطلاعات و تاز ه ها از گروه شیمی منطقه 12 تهران
سه شنبه 26 اردیبهشت 1391

همایش ملی آموزش شیمی

سه شنبه 26 اردیبهشت 1391

نوع مطلب :

گروه شیمی منطقه 12 مفتخر است  به اطلاع برساند كه مقاله علمی پژوهشی همكار مان سر كار خانم مریم سراجیان در چهارمین همایش ملی آموزش شیمی پذیرفته شده است .
این همایش در روزهای 27 و 28 اردیبهشت 91 در دانشگاه شهید رجایی برگزار میگردد.
ضمن تبریك به همكار عزیزمان برای همه همكاران منطقه ارزوی موفقیت روز افزون  را از خداوند متعال خواستاریم
.

بررسی تبثیر روش ىبی آموزضی سخنرانی پیص سبزمبن دىنذه و حل مسئلو بر یبدگیری مفبىیم ضیمی تجسیو
2116
مریم سراجیان اردستاوی ، م دُی سراجیان اردستاوی
داوشج یً دكترای آم زًش شیمی مریم سراجیان اردستاوی ، م دُی سراجیان اردستاوی كارشىاس ارشد تروام ریسی آم زًشی
*- دانشجوی دكترای آموزش شیمی
2 - كارشىاس ارشد تروام ریسی آم زًشی
میدان ش دُا-آم زًش ی پریرش مىطق 12 ، mserajianm@yahoo.com
خ یلیؼصر – ریتریی خ تسرگم رُ – داوشگا ىَر، Raaymand79@gmail.com
درایه پژی شَ ت مىظ رً تررسی تاثیر ریش اَای تادریح اس مهاو ی سایىراوی تار یاادگیری
مفا یَم شیمی تجسی در داوش آم زًان سال س مً مت سًط ؛ٍا تحقیق ك از ت مىظ رً تررسی تااثیر ریش
اَی تدریح س مهو ی سیىراوی تر یادگیری مفا یَم شیمی تجسیا در داواش آما زًان ساال سا مً
مت سًط ؛ٍایه تحقیق ك از و عً كارتردی است ت صا رً آزمایشای اجارا شاد . جامؼا آمااری در ایاه
پژی شَ ك ی داوش آم زًان سال س مً مت سًط 2175 وفر می تاشد. از میان آن اَ 100 وفر تا ػىا اًن
وم وً ت ص رً وم وً گیری تصادفی ساد اوتیاب شدود. داد اَی جمغ آیری شد از طریاق اجارای
پیش آزم نً ی پح آزم نً ت ص رً آزم نً اوشایی مؼ ام سااهت اسات ی تااساتفاد از آماار ت صًایفی
)جدیل فرایاوی - در صد ی وم دًار( ی آمار استىثاطی )تح یس یار یاوح ػام ی ی آزم نً اَای تؼقیثای ی
محاسث تیش تریه تفای مؼىی داری( م رًد تجسی ی تح یس قرار گرفت است ػامس ریش تادریح تار
یادگیری مفا یَم شیمی تجسی در داوش آم زًان سال س مً ریاضی ی تجرتی مؼىی دار شد یؼىای ػاماس
ریش تدریح م ثًر ت دً است یلی سایر ػامس اَی جىهیت؛ و عً مدرس ی رشت تحصای ی مؼىای دار
وشدود یؼىی در یادگیری م ثًر وث دًود.در تایه ساط مً میت او ریش تادریح؛ ریش اس مهاو در
مقایه تا ریش سیىراوی دارای میاوگیه ومرا تالاتری تا دً اسات ی درمیاسان یاادگیری ریش اس
مهو م ثًرتر ت دً است.
نتبیج و تحلیل
دَف اص ی ایه پژی شَ، تررسی تأثیر ریش اَی تدریح س مهو ی سیىراوی تراساس از
پیش سازمان د ىَد تر میسان یادگیری داوش آم زًان از مفا یَم شیمی تجسی ی مقایه تأثیر رَ یک از
دی ریش تدریح تر میسان یادگیری داوش آم زًان ت دً. در تثییه وتایج تدست آمد ،ٌ ػامس ریش تدریح
مؼىی دار شد 0 یؼىی ػامس ریش تدریح در یادگیری مفا یَم شیمی تجسی مؤثر است ی در مقایه ومرا اصس در دی ریش ت زًیغ ومرا ورمال وشد یؼىی سط مً میت و ریش تدریح در میسان
یادگیری یکهان ویهت ی در تیه دی ریش تدریح س مهو ی سیىراوی از پیش سازمان د ىَد ،ٌ ریش
س مهو در مقایه تا ریش سیىراوی دارای میاوگیه ومرا تالاتری ت دً ی در میسان یادگیری مؤثر
ت دً است. تراساس تح یس داد اَی پژی شَ، وتیج ك ی تدست آمد وشان می د دَ ك ػامس ریش
تدریح در یادگیری مفا یَم شیمی تجسی مؤثر است اما ػامس اَی جىهیت، و عً مدرس ی رشت تحصی ی در یادگیری مفا یَم شیمی تجسی م ثًر ویهت. مَ چىیه در مقایه میاوگیه ومرا چ اُر
گری آزمایشی، در مقایه پیش آزم نً ی پح آزم نً ك از دی ریش تدریح متفای اصس شد است،
تفای قاتس ملا ظ ای را وشان می د دَ. در وتیج مؤثر ت دًن ػامس آزمایشی ریش تدریح، در ایه
پژی شَ تأییدمیش دً.تىاترایه می ت اًن پیشى اُد كرد ك اگر در تغییر الگ اًَی تدریح ی م اُر اَی
ریش تدریح ت جً شایاوی ت ػمس آید ی امکاواتی فرا مَ آید تا دتیران تت اًوىد تا آم زًش صحیح ه دً تا
ریش اَیی چ نً ریش س مهو آشىا ی مه ط ش وًد تا تت اًوىد تىاتر م ضً عً تدریح ه دً، ت ىَگام
لسیم از ریش اَی مىاسة تدریح ت رُ ترود ی ایه در افسایش میسان یادگیری داوش آم زًان مؤثر است.
منببع
دلایر، ػ ی ) 1375 (، ریش تحقیق در ریان شىاسی ی ػ مً ترتیتی، ت رُان، م سًه وشر ی ییرایش
سیو، ػ ی اكثر ) 1376 (، ریش اَی اوداز گیری ی ارزشیاتی آم زًشی، ت رُان – اوتشارا دیران
Field, L.(1989). An investigation into the structure, validity and reliability of Guglielmino`sSelf Directed Learning Scale. Adult Education Quarterly. 39, 125-139.
چ
کیذه اطلاعبت آمبری
فرضیه اصلی:
اثر سط مً میت و ریش اَی تدریح در یادگیری مفا یَم شیمی تجسی یکهان است:
H0: i= 0
1= 2= 0
چ نً مؼىی داری ) sig (مرت طً ت ریش از 05/0 كم تر است ت ایه مؼىی است ك سط مً میت و
ػامس ریش تدریح یکهان ویهتىد ی می ت اًن فرض تراتری سط مً میت و آن را رد كرد ی تا اطمیىان
P = 100 ػامس ریش مؼىی دار است. فرض صفر تأیید ومی ش دً. ی فرض H1 تأیید می ش دً. یؼىی
ػامس ریش تدریح در یادگیری م ثًر است ی تا ت جً ت ػامس ریش ت زًیغ ومرا ورمال ویهت
12
94/3 ; ب F > 79/14 ; م F
فرضیه های فرعی:
1 - اثر سط مً میت و جىهیت در یادگیری مفا یَم شیمی یکهان است.
H0: j= 0
1= 2= 0
چ نً مؼىی داری ) sig ( مرت طً ت جىهیت 075/0 از 05/0 تیش تر است، تىاترایه فرض صفر تا
اطمیىان 925/0 ; P تأیید می ش دً، 94/3 ; ب F > 24/3 ; م F است. یؼىی ػامس جىهیت مؼىی
دار ویهت. ی تا ت جً ت جىهیت ت زًیغ ومرا ورمال تىاترایه ػامس جىهیت تر یادگیری اثری ودارد.
2 -اثر سط مً میت و رشت اَی تحصی ی در یادگیری مفا یَم شیمی تجسی یکهان است.
چ نً مؼىی داری ) (sig مرت طً ت رشت تحصی ی 94/0 ی از 05/0 تیش تر است تىاترایه فرض صفر
تا اطمیىان 906/0 ; P تایید می ش دً ی اثر سط مً میت و رشت تحصی ی یکهان است ػامس رشت تحصی ی مؼىی دار ویهت ی تر یادگیری اثر ودارد ی ت زًیغ ومرا تا ت جً ت آن ورمال است.
94/3 ; ب F < 004/0 ;م F H0: K=0 1=2=0
3 -اثر سط مً میت و و عً مدرس در یادگیری مفا یَم شیمی تجسی یکهان است.
چ نً مؼىی داری ) sig ( مرت طً ت و عً مدرس 837/0 ی از 05/0 تیش تراست تىاترایه فرض صفر تا
اطمیىان 163/0 ; P تأیید می ش دً یؼىی ػامس مدرس مؼىی دار ویهت ی ت زًیغ ومرا تراساس آن
ورمال است پح ػامس مدرس در یادگیری اثر ودارد. 94/3 ; ب <F 043/0 ; م F H0= F=0 1=2=0
اىذاف و فرضیو تحقیق
1 - تررسی تأثیر ریش اَی تدریح س مهو ی سیىراوی تر اسااس از پایش ساازمان د ىَاد تار
میسان یادگیری داوش آم زًان از مفا یَم شیمی تجسی 2 - مقایه تأثیر رَ یک از دی ریش تدریح تر میسان یاادگیری داواش آما زًان از مفاا یَم شایمی
تجسیٍ
3 - تررسی تأثیر جىهیت، و عً رشت اَی تحصی ی ریاضی ی تجرتای، ی وا عً مدرسا در یاادگیری
مفا یَم شیمی تجسیٍ
اثر سط مً میت و ریش اَی تدریح در یادگیری مفا یَم شیمی تجسی یکهان است.
2 و 1 = F 0 = f : H0
روش تحقیق
ایه پژی شَ از و عً كارتردی است ی ریش آن تراساس گردآیری اطلاػا از و عً آزمایشی است ی
ت ص رً طرم پح آزم نً تا گری كىترل است ػ اًمس آزم نً ی رگرسی نً مصداقی ودارود ی ػ اًمس ت ؽً
ی اوتیاب؛ ػامس كىترل شد است اما مَ زماوی، اتسار اوداز گیری، افت ی تداهس اػمال آزمایش ممکه
است تاػث ایجاد هدش در اػتثار دریوی طرم تاشىد. ) سیو، 1376 )
پژی شَگر طرم اَی ػام ی را در ایه پژی شَ ترگسید است ی چ نً آزم دًوی اَ ت ط رً كاملاً تصادفی
اوتیاب شدود، پح طرم ػام ی تصادفی شد كامس است.)دلایر، 1375 )
جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری
جامؼ آماری م رًد مطالؼ در ایه پژی شَ ك ی داوش آم زًان سال س مً مت سًط رشت ریاضی فیسیک
ی تجرتی مىطق 12 ت رُان تؼداد آو اُ 1402 وفردر مدارس دیلتی ی 773 وفر در مدارس غیر اوتفاػی
می تاشد. از آوجایی ك تحقیق از و عً آزمایشی است ی جم وم وً تیه 60 – 30 وفر می ت اًود تاشد اما
ترای افسایش دقت ی اػتثار پژی شَ 100 وفر را پژی شَگر ت ػى اًن وم وً در وظر گرفت است.
ریش وم وً گیری از و عً تصادفی ساد ت دً
ابزار پژوهش
ترای تؼییه ریایی محت اًیی آزم نً مؼ م ساهت ،ٍ ك شامس 12 س اًل ت دً از وظر دتیران مجری طرم
استفاد گردید است
یادگیری مفا یَم شیمی تجسی ت ص رً تشریحی ی اوشایی آماد شد ترای تؼییه پایایی آن از ریش
پایایی مصحح استفاد شد.)فی د، 1989 ( ضریة مَثهتگی دی سری ومرا و اُیی تا كمک تروام Spss از ریش پیرس نً ص رً گرفت چرا ك داد اَ ت ص رً كمی ت دًود ی تا اطمیىان P ; 99 % ی
1 ; %  مقدار 983/0 ; r محاسث شد.
http://garciniacambogiapremium.net/garcinia-down-under/
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:03 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
https://i.imgur.com/l7Zk2xt.jpg
یکشنبه 19 فروردین 1397 08:57 ق.ظ
If you Google the lady, this woman is now on lecture circuit and appears in plenty of videos and such.
Free Nintendo
پنجشنبه 7 دی 1396 09:46 ب.ظ
این وبسایت را از طرف من دریافت کردم که در مورد موضوع این سایت به من اطلاع داده و حالا این بار من
در حال مرور این وب سایت هستم و خواندن مقالات بسیار مهیج و یا بررسی در
این مکان.
cam4 token hack no survey 2016
سه شنبه 21 آذر 1396 04:36 ب.ظ
That is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere.

Brief but very accurate information… Thank you for sharing this one.
A must read post!
imvu credit hack
چهارشنبه 15 آذر 1396 05:55 ب.ظ
بی تردید در نظر بگیرید که شما گفتید. توجیه مورد علاقه شما به نظر می رسد در خالص ساده ترین عامل به یاد داشته باشید.
من به شما می گویم، من قطعا در همان زمان به عنوان irked را به عنوان مردم در نظر گرفتن مسائل است که آنها به صراحت در مورد تشخیص نیست.
شما کنترل کردید تا ناخن را به بالاترین برسانید، به طوری منظم که همه چیز را بدون نیاز داشته باشید
عوارض جانبی، افراد دیگر می توانند سیگنال بگیرند. احتمالا بیشتر به دریافت مجدد خواهد رسید
با تشکر
Nintendo Switch Giveaway
پنجشنبه 9 آذر 1396 06:23 ب.ظ
این یک افتخار است که شما یک دکمه اهدا ندارید! من قطعا اهدا می کنم
به این وبلاگ فوق العاده! اکنون حدس می زنم که برای نشانه گذاری و اضافه کردن خوراک RSS خود را تنظیم می کنم
حساب گوگل من من منتظر به روز رسانی های جدید و
این وبلاگ را با گروه فیس بوک به اشتراک می گذارم به زودی صحبت می کنیم!
best psychic medium reading
شنبه 13 آبان 1396 06:29 ب.ظ
Heya فقط می خواست به شما یک سر سریع و به شما اجازه می دانم چند از تصاویر به درستی بارگیری نیست.
من مطمئن نیستم که چرا اما من فکر می کنم یک مسئله اتصال است.

من آن را در دو مرورگر وب متفاوت و هر دو را امتحان کردم
نتیجه مشابهی را نشان می دهد.
best psychic medium
شنبه 13 آبان 1396 06:12 ب.ظ
آنچه که من متوجه نمی شوم این است که آیا حقیقت می گوید که شما واقعا خیلی باهوش تر از آنچه که ممکن است اکنون باشد.
شما خیلی هوشمند هستید پس از آن به طور قابل توجهی تشخیص می دهد
به این موضوع، من را به نظر من تولید می کند آن را از بسیاری از آن را در نظر بگیرید
زوایای مختلف مثل مردان و زنان آن ها علاقه ای ندارند جز آن چیزی است که با Girl Gaga می شود!
مواد غذایی شما عالی است. تمام وقت با آن برخورد کنید!
ask psychic question
شنبه 13 آبان 1396 05:58 ب.ظ
سلام ببخشید وبلاگ من را از زمان به زمان خواندید و یک نمونه مشابه داشتم و من بودم
فقط تعجب می کنم که آیا پاسخ های اسپم زیادی دریافت می کنید؟
اگر پس چگونه از آن جلوگیری می کنید، هر پلاگین یا هر چیزی که می توانید پیشنهاد دهید؟
من خیلی زود دریافتم دیوانه من را رانندگی می کند بنابراین هرگونه کمک بسیار قدردانی می شود.
best supplement insurance plans
شنبه 13 آبان 1396 05:36 ب.ظ
من اطلاعات مفیدی را که در مقالات خود ارائه می دهم دوست دارم.
من وبلاگ خود را نشانه گذاری میکنم و مجددا در اینجا بررسی خواهم کرد.
من کاملا مطمئن هستم که بسیاری از چیزهای جدید را یاد می گیرم
اینجا! با آرزوی پیروزی برای آینده!
How we can increase our height?
شنبه 1 مهر 1396 07:11 ب.ظ
What's up, I wish for to subscribe for this webpage to
take most recent updates, therefore where can i do it please assist.
cheap psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:13 ق.ظ
هورا، این چیزی است که من برای آن جستجو کردم، چه اطلاعاتی دارد! اینجا در اینجا قرار دارد، با تشکر از مدیر این صفحه وب.
feet pain
شنبه 18 شهریور 1396 03:47 ق.ظ
Hey I am so delighted I found your webpage, I really found you by accident,
while I was browsing on Digg for something else, Anyhow
I am here now and would just like to say thanks a lot for a tremendous post and a all round interesting blog (I also
love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also added your
RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the great work.
anonymous std testing
جمعه 17 شهریور 1396 05:15 ب.ظ
من دوست دارم از طریق یک پست نگاه کنم که می تواند مردم را به فکر کردن برساند.
همچنین، ممنونم که اجازه دادید نظر بدم!
std screening near me
جمعه 17 شهریور 1396 01:52 ق.ظ
اول از همه می خواهم وبلاگ بزرگی بگویم! من یک سوال سریع داشتم که در آن
من می خواهم بپرسم آیا شما اهمیتی نمی دهید؟ علاقه مند شدم بدانم
چگونه خود را متمرکز کنید و قبل از نوشتن ذهن خود را پاک کنید.
من زمان دشواری را در برداشتن اندیشه هایم در اختیار دارم.
من از نوشتن لذت می برم اما این فقط به نظر می رسد مانند اولین 10 به
15 دقیقه معمولا صرفه جویی می شود و تلاش می کند تا بداند چگونه شروع می شود. هر گونه پیشنهاد یا
نکات؟ کودوس!
chaturbate com token hack key
سه شنبه 14 شهریور 1396 01:45 ق.ظ
پست بسیار خوبی است من به سادگی بر وبلاگ شما تردید کردم و می خواستم بگویم
که من واقعا دوست داشتم در حال مرور پست های وبلاگ شما. پس از همه من خواهد شد اشتراک خود را بر روی خوراک و من امیدوارم که شما نوشتن دوباره خیلی زود!
foot pain
یکشنبه 12 شهریور 1396 10:31 ق.ظ
Thanks very nice blog!
Foot Pain
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:20 ق.ظ
Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just too excellent.

I actually like what you've acquired here, really like what
you're stating and the way in which you say it. You make
it entertaining and you still care for to keep it smart. I cant wait to read much more
from you. This is actually a wonderful site.
foot pain end of day
جمعه 16 تیر 1396 01:51 ق.ظ
Precisely what I was searching for, thanks for
putting up.
std clinic near me
دوشنبه 5 تیر 1396 03:35 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین ابتدا آیا واقعا نشستن خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع
قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من با این حال کردم مشکل خود را با
جهش در مفروضات و یک ممکن است را سادگی به کمک
پر کسانی که شکاف. اگر شما که می توانید انجام من می مطمئنا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
std clinics near me
پنجشنبه 25 خرداد 1396 07:31 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی
که صدایی مناسب در آیا واقعا
نشستن خوب با من پس از برخی از زمان.

جایی در سراسر پاراگراف شما قادر به
من مؤمن متاسفانه تنها برای
while. من هنوز کردم مشکل خود را
با فراز در منطق و شما خواهد را سادگی به کمک پر کسانی
که معافیت. در این رویداد شما که می
توانید انجام من می مطمئنا تا پایان مجذوب.
Leathapopadiuk.Weebly.com
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 10:29 ب.ظ
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this
article i thought i could also make comment due to this sensible article.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 04:27 ب.ظ
Wow, this piece of writing is pleasant, my younger sister is analyzing these kinds of
things, therefore I am going to convey her.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 06:51 ب.ظ
Hi there to every , as I am really keen of reading this webpage's post to be updated regularly.

It contains fastidious information.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 03:41 ب.ظ
I blog often and I truly appreciate your content.

The article has really peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep
checking for new information about once per week. I opted
in for your Feed as well.
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 10:08 ق.ظ
I am regular reader, how are you everybody? This article posted at this website is truly good.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر