لیست همایش ها و سمینارهای

ایران در سال جهانی شیمی

منبع :سایت سال جهانی شیمی در ایران

اولین سمینار شیمی صنعت                                             

  15 و 16 دی ماه 1389

دانشگاه صنعتی شریف            

 نهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی                              

2 الی 4 بهمن ماه 1389

 دانشگاه یزد                        

 پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک                                    

 6 الی 9 اسفند 1389 

 پردیس دانشگاه تهران درکیش  

 هفدهمین سمینارشیمی تجزیه                                        

  28 الی 30 اردیبهشت 1390               

 دانشگاه سیستان و بلوچستان  

 اولین سمینار کاتالیست                                                

 تیر ماه 1390

 دانشگاه اصفهان                  

 پانزدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی شیمی         

13 الی 15 شهریور 1390

 دانشگاه بوعلی سینا همدان    

 سیزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران   

 16 الی 18 شهریور ماه1390         

 دانشگاه رازی کرمانشاه          

 هفتمین کنفرانس آموزش شیمی                                      

 شهریور ماه 1390                    

 دانشگاه زنجان                     

 سومین سمینار کمومتریکس                                          

 پاییز 1390

 دانشگاه تبریز                     

 پنجمین سمینار شیمی و محیط زیست                               

 آذر ماه 1390                         

 دانشگاه شهید چمران اهواز     

 هجدهمین سمینار شیمی آلی                                          

اسفند ماه 1390                                     

 دانشگاه سیستان و بلوچستان   

دوازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران 27الی 28 اردیبهشت 1390  دانشگاه صنعتی امیرکبیر